بسم  الله الرحمن الرحيم

مقدمه:     

سید ما مولای ما ....
آرزوی ما ظهور شماست

خداوندمتعال انسانهاي زيادي رابراي هدايت وراهنمائي مردم فرستاديعني124هزارپيغمبرو13امام معصوم كه آخرين ازاين معصومين آقاامام زمان(عج)است كه درپرده غيبت است تمام اين انبياءواوصياءسعي خودرادرهدايت مردم كردندولي باهمه اين كوششهابازكساني بودند كه خللي درجامعه بوجودبياورندحالااين خلل ياعمداًبوده ياسهواًكه درهرموردبه ضررآن دين زمان خودبوده است ومتاسفانه درحال حاضردردين اسلام انسانهاي زيادي هستندكه مي خواهنداين دين مطهرراتضعيف وياتحريف كنندامادرمقابل اين افرادكساني هم هستندكه به فكردين وپيشرفت جامعه باشندودرمقابل افرادبي دين ايستادگي مي كنندحتي بعضي جان خودرادراين راه تقديم به اسلام كرده اندولي با همه اين تفاصيل اين نوع رشادتهاوتلاشهاوفداكاريهابااين كه خيلي خوب است ولي كافي نيست.ومردم جهان كم كم به فكر شخصيتي افتاده اندكه بتواند آنها راازاين ظلم وستم نجات دهدمردم فلسطين ازظلم اسرائيل به ستوه آمده اند ومردم افغانستان وعراق ازظلم امريكاو انگليس ومردمهاي بعضي از كشور هاي ديگرازظلم حاكم زمان خودبعضي از شدت گرسنگي به ستوه آمده اند و بعضي به خاطر نداشتن امنيت هر كسي به يك طريق ناله مي زندوكمك از دادخواهي     مي كند كه بتواند اين مشكلات رااز سر راه بر دارد اما اين دادخواه كيست دربين يهود مردم منتظرموسي  هستند ودربين مسيح مردم منتظر عيسي ودر بين هرقوم وطوايفي مردم منتظر شخصيت خاص و موردنظرخود هستنداما شيعيان ودلسوختگان منتظركسي ديگرهستندكه ائمه به آمدن آن درزمان فراگيري ظلم وستم وعده داده اندكه مي آيدوعدل ودادرابرپامي كندكسي كه مي آيد وظلم وستم را ازبين مي بردكسي كه مي آيدوگرسنگان راسيرمي كندوبيت المال رابه حق تقسيم مي كندآن كسي نيست جز آقاوسرورمان امام عصرمهدي موعود(عج)بله ماشيعيان منتظرچنين شخصي هستيم كه درپرده غيبت به سر مي بردوبعدازحدود13قرن هنوزظهورنكرده است.

هدف

هد ف ازنوشتن  آن است كه بدانيم دلائل به تاخيرافتادن ظهور آقا چيست؟كه اميدوارم بتوانم قسمتي ازوظيفه خودرادرمقابل آقايم انجام داده باشم هركسي براي ظهور آقا نظري داردامااين حقيرسعي كرده است كه با تحقيق وبرسي ازاحاديث وروايات وجمع آوري مطالب ازكتابهاي مختلف راه بهتررابراي بوجودآوردن مقدمات ظهور آقابه دوستان خودمتذكرشوم اميدوارم كه دراين راه موفق شده باشم واميدوارم كه موردقبول آقاوسرورم امام زمان(عج)واقع شود.

                        ربنا تقبل منّاواجعلنامن اعوانه وانصاره

 

1) چراامام زمان(عج)ظهورنمي كند؟

 

يكي ازسوالهايي كه ذهن منتظران رابه خودمشغول كرده اين است كه چراامام عصر(عج)بااين همه ظلم وستمهايي كه ميشودظهورنمي كند؟دركتب وروايتهاي مختلف علائمي ازظهورامام زمان(عج)ذكرشده است كه اين علائم به دودسته حتمي وغيرحتمي تقسيم ميشود.ذكرتمام اين علائم ازحوصله اين كتاب خارج است اما توضيح مختصري درباره اين علائم ميدهيم.

علائم حتمي:علائم حتمي آن است كه وقوع آن حتماًبايدانجام گيردتاآقا ظهوركندكه درمورداين علائم حتمي احاديث وروايات زيادي نقل شده است.

امام صادق(ع)فرمود:پس ازظهورقائم پنج نشانه حتمي است؛1)خروج يماني2)خروج سفياني3)صيحيه آسماني4)قتل نفس زكيه5)فرورفتن دربيابان.                                         كمال الدين وتمام النعمه-شيخ صدوق ص650

اميرالمومنين(ع)ازرسول خدا(ص)روايت نموده كه فرمود:ده چيزاست كه پيش ازقيامت حتماًبوقوع خواهد پيوست:

1)سفياني2)دجال3)دخان4)دابّه5)خروج قائم6)طلوع خورشيدازمغرب7)نزول عيسي8)خسوف درمشرق9)خسوف درجزيره العرب10)آتشي كه ازمركزعدن شعله مي كشدومردم رابسوي بيابان محشر هدايت ميكند.                                                                      غيبت النعماني باترجمه غفاري باب14ص 365

علي بن ابراهيم قمي درتفسيرخود ازابوالجارودروايت كرده كه امام محمدباقر(ع)درتفسير

((اِنَّ الله قادرعلي اَن ينزل عذاباً من فوقكم)){خداوندقادراست كه عذابي ازبالايتان فروفرستد}

بوي فرمود:خداونددرآخرالزمان علاماتي رابه تونشان ميدهدكه ازجمله((دابه الارض))يعني جنبنده روي زمين وخروج دجالوآمدن عيسي بن مريم وطلوع آفتاب ازمغرب است.

ابوالجارودازامام باقر(ع)نقل كرده است كه درتفسير آيه(قل هوالقادر……..))فرموداين عذاب دجال وصداي آسماني است وبقيّه آيه كه مي گويد((ومن تحت ارجلكم))يعني ؛يا عذابي اززيرپاي شما بفرستد،فرورفتن دربيابان است

((اولبسكم شيعاً))يعني: ياشماراگروههاي مختلف بهم ريزد:اختلافي است كه درامورديني پيدا                                  مي شودوازهمديگربدگويي مي كنند.

((ويذيق بعضكم باس بعض))يعني:{سخني بعضي ازشمابعض ديگر رامي چشاند}اين است كه بعضي ازشما بعضي ديگر رابقتل مي برساندوتمام اين عذابها درميان اهل قبله بوقوع مي پيوندد.

اهل قبله مسلمانان هستند.ودرحقيقت مخاطب اين روايت مسلمانان مي باشد كه بر اثرنافرماني خداوندواختلافاتي كه درآخرالزمان ونزديكيهاي ظهور امام زمان(عج)درميانشان پيدامي شوددچار اين گونه عذابها مي گردند.

ونيزدرقر ب الاسنادازاين اسباط نقل مي كندكه گفت به حضرت امام رضا(ع)عرض كردم:قربانت گردم ثعلبه بن ميمون ازعلي بن مغيره واواززيد قمي ازامام زين العابدين(ع)براي من نقل كه فرموداست:قائم ما درموسمي كه مردم به حج مي روندقيام مي كند،امامرضا (ع)فرمود:آيا قائم بدون خروج سفياني قيام مي كند

قيام قائم ماازجانب خداوندمسلم است وخروج سفياني حتمي است0 عرض كردم قربانت گردم آنچه شما              فرمو ديدامسال واقع ميشود؟فرمودندهرچه خداونداراده كند خواهدشد،عرض كردم درسال بعدچطور؟فرمودخداوندهر  كاري رابخواهدمي كند.                                             بحارالانوار جلد13ص945

پس با آيات ورواياتي كه نقل شددانسته مي شودكه علائم ظهورحتمي كه ائمه وپيامبر(ص) گفته اند                         حتماًبايدباشدكه تابه حال هنوزهيچ كدام ازاين علائم ظهورنكرده اندامادركناراين علائم، علائم ديگري هم است كه آنها راعلائم غير حتمي گويندكه مقدمه ظهوروخروج علائم حتمي مي باشدكه مابوسيله رواياتي ازپيامبر اكرم(ص)واميرالمومنين(ع)چندعلائم غيرحتمي ظهوررانام مي بريم.

صدوق دركمال الدين ازمحمدبن مسلم روايت مي كندكه گفت ازامام باقر (ع)سئوال كردم كه قائم شما كي خواهدآمد؟فرمود:1)هنگامي كه مردها مانند زنان وزنها شبيه مردان گردند2)مردها به مردهاوزنها به زنها اكتفا كنند

3)زنها برزينها سوارشوند4)شهادتهاي ناحق قبول وگواهي عادلان ردشود5)مردم ريختن خون يكدگروعمل زناوخوردن ربا راآسان شمارند6)وازاشراربواسطه ترس اززبانشان ملاحظه شود؛امام باقر(ع)دركنار اين علائم-علائم حتمي هم آورده است كه درادامه مي فرمايد:هنگامي كه سفياني ازشام ويماني ازيمن خروج كنندوفرورفتگي در((بيدا))پديدآيدوجواني پاك سيرت((كشته شدن نفس زكيه))ازآل محمد دربين ركن ومقام بنام محمدبن حسن به قتل برسد،وصدايي درآسمان بيايد كه:حق درپيروي ازآل محمدوسفيان اواست.ودرآن وقت قائم ماقيام خواهد كرد                                                                                      بحارالانوارجلد13ص961

شيخ صدوق ازكمال الدين ازنزال بن سيره روايت مي كندكه گفت:علي بن ابي طالب (ع)براي ما خطبه خواندوپس ازحمدوثناي خداوند:سه بارفرمود(سلوني أيّهاالناس قبل اَن تفقدوني)يعني اي مردم قبل ازاينكه مراازدست بدهيدهرچه مي خواهيدازمن بپرسيد‍‍‍‍

دراين وقت صعت بن صوحان ازجا برخواست وگفت ياامير المومنين دجال كي خواهد آمد؟فرمود:بنشين خداوندسخن تو راشنيدودانست كه مقصود توچيست.به خداقسم دراين باره توومن يكي هستيم(يعني اين ازاسراري است كه فقط خداوندميداند)ولي اين رابدان كه آمدن دجال علاماتي داردكه طابق النعل بالنعل(متعاقب هم بوقوع   مي پيوندد)اگرخواسته باشي اطلاع مي دهم عرض كرديااميرالمومنين(ع)بفرمائيد:

فرمود آنچه مي گويم ازبركن.علامات اين است دجال دروقتي مي آيدكه:

1)مردم نمازرابميرانند2)امانت راضايع كنند3)دروغ گفتن راحلال شمارند4)ربا بخورند5)رشوه بدهند6)ساختمانهارامحكم بسازند7)دين رابه دنيابفروشند8)موقعيكه سفيهان رابه كارگماشتند9)موقعيكه بازنان مشورت كردند10)پيوند خويشان راپاره نمودند11)هواپرستي پيشه نمودند12)خون يكديگر رابيارزش دانستند13)صبروبردباري درميان ‌‌آنهانشانه ضعف وناتواني باشد14)ظلم وستم باعث فخر گردد15)امرافاجر باشند16)وزراظالم باشند17)سركردگان دانا خائن باشند18)قاريان قرآن فاسق باشند19)شهادت باطل آشكارباشد20)اعمال زشت وگفتار بهتان آميزوگناه وطغيان وتجاوزعلني گردد21)قرآنها زينت شود22)مسجدهانقاشي ورنگ آميزي ومناره ها بلند گردد23)اشرارموردعنايت قرار گيرند24)خواهشهامختلف آيندحالاآيادربين اين همه باشند25)پيمانها نقض گردد26)وعده اي كه داده شده نزديك باشد27)زنها بواسطه ميل شاياني كه درامور دنيا دارنددرتجارت باشوهران خودشركت جويند28)صداهاي فاسقان بلند گرددوازآنها شنيده شود((منظور خوانندگان راديوواستماع آهنگهاي آنهااست29)بزرگ قوم رذل ترين است30)ازشخص فاجربه ملاحظه شرش تقيه شود

31)دروغگوتصديق شود32)خائن امين گردد33)زنان نوازنده آلات طرب وموسيقي به دست گرفته نوازندگي كنند

34)مردم پيشينيان خودرالعنت كنند35)زنهابرزينها سوارشوند36)زنان به مردان ومردان به زنان شبيه شوند37)شاهددرمحكمه بدون اينكه ازوي درخواست شود شهادت دهد38)ديگري بخاطردوست خودبرخلاف حق گواهي ميدهد39)احكام دين رابراي غيردين بياموزند40)كاردنيارابرآخرت مقدم دارند41)پوست ميش رابردلهاي گرگها بپوشنددرحالي كه دلهاي آنهاازمردارمتعفن تروازصبرتلخ تراست:درآنموقع شتاب وتعجيل كنيدبهترين جاهادرآن روزبيت المقدس است.روزي خواهدآمد كه هركسي آرزوكندكه ازساكنان آنجا باشد.

بحارالانوارجلد13ص962

دوستان بااين علائمي كه گفته شدبايداميد زيادي داشت كه ظهور علائم حتمي وظهورآقاامام زمان (عج)نزديك باشدهمان طور كه ازعلائم غيرحتمي دانسته شدتقريباًتمام اين علائمي كه ازپيامبروحضرت علي(ع)نقل شدبوقوع پيوسته استواينها ازمهمترين علائم غيرحتمي استالبته ناگفته نماندكه علائم غيرحتمي ديگري هم است كه ذكرتمام آنها ازحوصله اين كتاب خارج است امامتاسفانه تفكرغلطي درميان بعضي ازگروهاوجودداردوآن اين است كه مي گويندبراي ظهور آقابايدفساددرجامعه كردواين علائم غيرحتمي راانجام دادتامقدمه اي شودبراي علائم غيرحتمي ولي اين فكركاملاًاشتباه استزيرااگرماخوداين اعمال زشت وناپسندراانجام دهيمدرهنگام ظهورمهدي(عج)مقصروخطاكاراصلي ماهستيم وآن كسي كه بايدمجازات شود آن كساني هستندكه اين گناهان ونافرماني هاراانجام داده اند.لكن مابايدباجلوگيري ازاين اعمال قلب آن حضرت راشادوسعي كنيم باتلاش براي جهاني شدن عدل ودادمقدمه ظهورآقارافراهم كنيم واين وظيفه اياست كه مابرعهده داريم اكنون كه مواردي ازعلائم راشناختيم بايد ازپيشرفت اين علائم باتبليغات وتلاشهاي فرهنگي صحيح گرفته شودوسعي درگسترش فرهنگ پاك ومطهراسلام شود.سعي درشناخت بهتر آقادربين جوانان وشناساندن هرچه بهترسيره ائمه وپيامبر عظيم الشان(ص)دربين اين جوانان بايدتلاش كردواين راه آساني نيست زحمت وبردباري زيادي مي خواهدكه باكمي همت بدست مي آيد.

پس با اين تفاصيل جواب سوالي كه دراول بحث مطرح شدمشخص مي شود((چراامام عصر(عج)ظهورنمي كند))

كه درمجموع بايدگفت دركنارهمه اين علائمي كه ذكرشديك چيزحرف اصلي رامي زندكه مهمترازهمه اين علائم((حتمي وغيرحتمي))است وآن خواست وصلاح خداونددروقت ظهورآن حضرت است به طوري كه اگرخداوندبه خواهدبدون وقوع هيچ كدام ازاين علائم آقا ظهورمي كند.

اماشايدشبهه وسئوالي دربين دوستان پيش آيدكه درروايات آمده است زمانيكه ياران خاص وفرماندهان لشكرامام زمان(عج)كه شماركلي اين فرماندهان وياران خاص به 313نفربرسندو به دورهم گردآيندآقاظهورمي كندوهمچنين گفته اندكه اين ياران هم اززندهها هستندوهم ازمردههاـ هم ازگذشتگان هستندوهم ازافرادي كه درآينده ميآيند           حالاآيادربين اين همه افرادزنده ومرده وگذشتگان هنوز313يارخاص وجودنداردبااينكه جمع اندكي ازاين ياران هم مشخص شده اندمثل(مالك اشتر،ابوذر،مقداد،اصحاب كهف،خضرنبي،عيسي روح ا000وجمعي ديگر؟

درجواب اين سوال بايدگفت كه تشكيل اين 313نفرجزآخرين عوامل حتمي ظهوراست يعني بعدازخروج دجال وسفياني،كشته شدن نفس زكيه و000شرط آخرظهورتكميل 313نفرازياران خاص امام زمان(عج)است كه تمام اين اتفاقها براي خداوندكاري سهل وآسان است همچنان كه پيامبراكرم(ص)مي فرمايند:خداوندآنان را،دركمترازيك چشم به هم زدن ازمشرق ومغرب زمين ،دركنارهم گردمي آورد                              ملاحم بن طاووس ص146

امادررابطه باجمعيت زيادمردم اعم ازآنهايي كه زنده هستندوفوت كرده اندبايدگفت كه امام زمان(عج)به ياراني چون سلمان فارسي نيازدارنديعني تالي تلومعصوم درزمان ماابوذرهازيادهستندكساني كه مثل ابوذرباشندامادررده ايمان سلمان ازهمه ياران پيامبربالاتر بوده است همچنان كه مي فرمايداگرايمان ده(10)پله داشته باشد سلمان درپله دهم قرارداردوابوذردرپله نهم(9)پس براي تشكيل 313نفرازياران خاص وفرماندهان لشكرولي عصر(عج)احتياج به سلمانهايي است كه پيامبر درباره آن فرمود((سلمان منّااهل البيت))سلمان ازمااهل بيت است.

امابعدازبحث كوتاهي درباره ياران خاص حضرت بايدگفت كه حضرت ولي عصر(عج)بجزياران خاص لشكرياني هم داردكه آن لشكريان ازمردم عادي ومومن هستندوبه روايتي ازامام صادق (ع)تعدادياران امام عصر(عج)راهنگام خروج ازمكه ده هزارنفرعنوان نموده است ومي فرمايد:((قائم(ع)ازمكه بيرون نمي آيدجزهنگامي كه تعدادحلقه كامل شود

شخصي پرسيدتعدادحلقه چقدراست فرمودند:ده هزارنفرآنگاه جبرئيل درطرف راست وميكائيل درطرف چپ آن حضرت حركت مي كنند،وپرچم هميشه پيروزرابه اهتزازدرمي آورند000پس مومنان چون قطعات پائيزي ازهرقبيله گردمي آيند                                                                                  بحارالانوارجلد52ص316

هرمومني بااندكي صبردربرابرگناهان وتلاش وكوشش براي پيشبرداهداف اسلام ومسلمين مي توانديكي ازياران آن حضرت باشدهمين كه ماباترك گناه وانجام واجبات قلب آقاراازخودخشنودوراضي كنيم وبتوانيم درپيشبرد اهداف ديني نقشي داشته باشيم مطمئناًازاين افتخاركه سربازي وخادمي آقا امام عصر(عج)مي باشدبي نسيب نخواهيم بودپس براي اين هدف مقدس بايدتلاش كردوكمي تحمل تاباياري خداوندموفق شويم ودردنياوآخرت دربرابرخداوندوائمه اطهارسربلندبيرون آئيم.

2)وظيفه مادرمقابل ظهورچيست؟

درمورداين سوال عقائدونظرهاي مختلفي وجودداردبعضي حزبهاوگروهاهستندكه مي گويندبايدگناه كردتامقدمات ظهورفراهم شودوامام عصر(عج)بيايدوبعضيهامي گويندبايدكارخوب كردتامقدمات ظهورفراهم شود.حالابااين تفاصيل مابايدجزكدام گروه قرارگيريم تاهم عمل درستي باشدوهم ظهورنزديكترشود؟

امادرپاسخ به اين سوال علامه مجلسي دربحارالانواربانقل ازنعماني رحمه الله مي گويد:

نگاه كنيدشيوه ائمه ودستوري كه به ماداده اندورسمي كه داشته اند،وببينيدچگونه درپيش آمدهاصبر                    میكردندوخودوشيعيان راازخطرهاحفظ مي نمودند!ومنتظرفرج بودندومي گفتندآنهاكه دراين خصوص شتاب         میكنندهلاك مي شوندوگمراه مي گردندوآنهايي كه آرزوي توام باشتاب دارند دروغ مي گويند.

وببينيدكه چطورازكساني كه تسليم حوادث وگوش به فرمان ائمه هستندومنتظرفرج آل محمد  مي باشندوبردباروثابت مي مانند،تمجيدنموده وفرموده:آنهارستگارند،وچگونه اينان راتشبيه كرده به سنگري كه برشالوده هاي خودپايدارميباشند!

ونيزنعماني دركتاب غيبت ازابوبصيرواوازحضرت صادق(ع)روايت مي كندكه روزي فرمود:آياشماراازچيزي مطلع نگردانم كه خداوندعمل بندگانش راجزبوسيله آن نمي پذيرد؟من گفتم بفرمائيدآن چيست !فرمودآن بيگانگي خداورسالت محمد(ص)واعتقادبه آنچه خدافرموده ودوستي ما وبيزاري ازدشمنان ما ائمه وتسليم دربرابرآنهاوپارسائي وكوشش درامردين وصبروانتظارفرج براي ظهورقائم مااست.

آنگاه فرمود:ما رادولتي است كه هرگاه خداوندبخواهدآن را ميآوردسپس فرمود:هركس مشتاق است كه ازياران قائم ماباشد،بايدمنتظرظهوراوباشدوپرهيزكاري پيشه سازدوداراي اخلاق نيكوباشدوبدين گونه انتظارآن روزكشداگردراين حالت بميردوبعدازمرگ اوقائم قيام كند،ثواب كسي داردكه آن حضرت رادرك كرده است پس سعي كنيدومنتظرباشيدخوش به حال شما اي مردمي كه خداوندشما رامشمول رحمت خويش گردانيده است.

3)ظهورچگونه است؟

درموردظهوربحثهاي زيادي بوجودآمده است وروايات زيادي نقل شده است كه ما سعي مي كنيم باتوضيح مختصري اين مسئله رابراي دوستان روشن سازيم؛دراجمال اين بحث چنانچه ازاخباراستفاده مي شود اين است كه حضرت مهدي(ع) درروزشنبه دهم محرم الحرام روزي كه حضرت ابي عبدالله الحسين(ع) راشهيدكردنددرمكه معظمه بين ركن ومقام ظاهرمي شودوجبرئيل درطرف راست اونداكند((البيعه الله))وشيعيان ازاطراف زمين راه درنوردندكه بااوبيعت كنند.وپيش ازظهورآن حضرت درشب جمعه 23ماه رمضان صدايي ازوسط آسمان به اسم اوواسم پدرش شنيده شود

به اين كه فلان بن فلان قائم ال محمداست سخن اورابشنويدوازاواطاعت كنيد،پس احدي ازخلق خدانباشدمگراينكه آن صدارابشنود.وبروايتي ازاول روزمنادي نداكندكه((الحق مع علي وشيعتي))ودرآخرروزابليس نداكندكه((الحق مع عثمان وشيعتي))ودرصبح روزي كه ظاهرشودمنادي ازآسمان نداكندكه اي گروه خلايق آگاه باشيدكه برگزيده خلق خداحضرت مهدي(ع)ظاهرشدودعوت اورااجابت وفرمان اورااطاعت كنيد؛واورابه حب ونسب يادكنيدواين صدارااهل مشرق ومغرب عالم بشنوندوازشدت فزع آن صدا هركه خواب باشد بيدارشودوهركه نشسته باشدبايستدوهركه ايستاده باشدبنشيندوآن منادي جبرئيل امين باشد.

وعصرآن روزشيطان به نام سفياني نداكندومردم رابطرف اودعوت نمايد.

وچون ظاهرشودبه ديواركعبه تكيه دهدواولين كلاميكه ازاوظاهرشودتكلم به آيه((بقيّه الله خيرلكم اِن كنتم مومنين))است.وشيعيان خاص اوكه 313نفربه تعداداصحاب بدرهستنددرساعت واحدنزداوجمع شوند.

پس برمنبربالارودومردم رابه امامت خوددعوت كندوآنان رابه خداقسم دهدوبه مطالبه حق خودبخواندودرميان آنان به سيرت رسول خدا(ص)وسنت اورفتاركندوبه كرداراوعمل نمايدواولين كسيكه بااوبيعت نمايدجبرئيل امين      مي باشدوپس ازاوآن 313نفرياران خاص اوبيعت مي كنندودرمكه اقامت مي گزينندتااصحابش به ده هزارنفربرسندسپس به طرف مدينه رهسپارمي شوند.

وحضرت غيسي(ع)ازآسمان فرودآيدودرپشت سراونمازگزاردوماموريت انبياومعجزات آنهاوروايت رسول خدا(ص)به آن حضرت باشد.

ولشكرسفياني كه براي خراب كردن مكه به طرف آن دياررهسپارشده اندهمه آنهادروادي بيدامكه ومديينه به زمين فرودروندمگردونفرازآنهاكه يكي به شام رودوخبرخسف لشكررابه سفياني دهدوديگري به مكه آيدواين بشارت رابه حضرت حجت(ع) رساندوحضرتش پس ازورودبه مدينه وكارهايي كه درآنجا انجام مي دهدبا لشرانبوهي متوجه شام شودوجبرئيل درمقدمه لشكراووميكائيل درساقه لشكراوباشندوخداونداورابه سه هزارملائكه كمك نمايدوبالشكرسفياني مقابل شوندوآنهارامنهزم نمايندوسفياني به دست لشكراوبه قتل رسد.

ومشارق ومغارب زمين به دست اوفتح شوندودين خدارادرصفحه زمين ظاهرنمايندوبدعتهاوكارهايباطل رابراندازد

واثري ازظلم نگذاردبه معروف امروبه منكرنهي نمايدوازدشمنان خداورسول وائمه هدي(ع)انتقام كشد.وكفروشرك

وزندقه راازصفحه عالم براندازد.جايي درزمين باقي نماندمگراينكه درآنجانداي:

((اشهداَن لاالله الاالله واشهداَن محمدَرسول الله))شنيده شود                                          .كلمت الطيب ص583

 اما همين سوال راكه درباره كيفيت ظهوراست ازجناب آقاي دكترهوشيارسوال شده است كه ايشان اينگونه پاسخ   مي دهند:ازاحديث اهل بيت چنين استفاده مي شود:هنگامي كه اوضاع عمومي جهان مساعدگشت وافكارجهانيان براي پذيرش حكومت حق آماده شد،خداوندمتعال به مهدي اجازه نهضت مي دهدپس ناگهان درمكه ظاهرمي گردد

ومنادي حق بشارت ظهورش رابه سمع جهانيان مي رساند.مردان برگزيده جهان كه درچندين روايت تعدادشان سيصدوسيزده نفرتعين شده اولين نداي حق رالبيك گفته ودراولين ساعات دعوت،مجذوب مغناطيس ولايت ميگردند

امام صادق (ع)فرمود:هنگامي كه صاحب الزمان ظهورنمود،جوانان شيعه بدون وعده قبلي،درهمان شب خودشان رابه مكه مي رسانند                                                                                       بحارالانوارجلد52ص37

سپس دعوت عمومي خويش راشروع مي كند.مردم رنج ديده وازهمه جامأيوس دورش اجتماع مي كنندوبااوبيعت

مي نمايندودراندك زماني،سپاه انبوهي ازمردان شجاع وفداكارواصلاح طلب جهان ،برايش مجهزمي شوند.

امام باقروامام صادق(ع)درتوصيف ياران قائم(ع)فرموده اند:شرق وغرب جهان رااشغال مي كنند،تمام موجودات جهان رامسخرمي گردانند،هركدام ازآنها نيروي چهل مردداردوقلوبشان ازپاره هاي آهن سخت تراست به طوري كه اگردرراه هدف به كوههاي آهن برخوردنمايندآنهاراپاره مي كنندوتاوقتيكه رضايت خداوندفراهم نشودازجنگ دست نمي كشند                                                                                         بحارالانوارجلد52ص327

وآن موقع زمامداران خودسروستمگران بي وجدان ،احساس خطرمي نمايندودرصدددفاع برمي آيندونداي مخالفت رابهم مسلكان خويش مي رسانند،اماسربازان عدالتخواه واصلاح طلبان جهان كه ازجوروتعدي خسته شده اند، تصميم نهايي رامي گيرند.بااتحادوكوشش به آنهاحمله مي كنندوباتئيدات خداوندي ستمكاران راريشه كن نموده قتل عامشان مي كنند،رعب وترس همه رافراميگيردوتسليم دولت حق مي گردند.

بسياري ازكفاربواسطه ديدن علائم صدق وحقيقت ،به دين اسلام مي گروند،آنهايي كه دركفروظلم خويش اصرارورزندبه دست لشكرمهدي(عج)قتل عام مي شوند.يگانه دولت مقتدرنيرومنداسلام درسرتاسرزمين تشكيل مييابد

ومردم ازجان ودل درحفظ وحراست آن كوشش ميكنند.دين اسلام عمومي ميگرددودرتمام بلادداخل مي گردد.

4)مردم درزمان غيبت چگونه امتحان مي شوند؟

امادرموردامتحان شدن مردم درزمان غيبت آن حضرت روايات واحاديث زيادي نقل شده است كه مابه شمه اي ازآن اشاره مي كنيم؛

ازامام صادق (ع)روايت كرده اندكه فرمود((والله هرآئينه شكسته خواهيدشدشكستن شيشه؛بدرستيكه شيشه هرآئينه بر مي گردد،پس عودمي كند.والله!هرآئينه شكسته خواهيد شد شكستن كوزه،وكوزه چون شكست برنمي گردد،چنانچه بودوقسم به خدا كه بيخته خواهيدشدوقسم به خداكه جداخواهيدشدوقسم به خداكه امتحان خواهيدشد،تاآنكه نماندازشمامگر اندكي))وبراين مضمون اخباربسياري روايت شده است.                                         نجم الثاقب

شيخ صدوق رحمه الله دركمال الدين روايت كرده ازاميرالمومنين(ع)كه فرمود: گويامي بينم شما هاراكه گردش          مي كنيدگردش شتر؛مي طلبيدچراگاه راپس نمي يابيدآن رااي گروه شيعه!

ونيزازآن جناب روايت كرده كه به عبدالرحمن سبابه فرمود:چگونه خواهيدبودشما درآن زمان كه بمانيدبي امام هادي وبي نشانه.بيزاري جوئيد بعضي ازشما ازبعضي ،درآنگاه امتحان كرده مي شويدوجدا مي شويد وبيخته مي شويد                                                                                                     نجم الثاقب

ونيزروايت كرده ازسديرصيرفي كه گفت:من ومفضل بن عمروابو بصيروابا بن ثعلب به خدمت مولاي خودحضرت امام جعفرصاذق(ع)داخل شديم وآن حضرت راديديم كه برروي خاك نشسته بودومسح خيبري دربرداشت كه آستينهايش كوتاه بودوازشدت اندوه ؛واله بودومانندزني كه فرزندعزيزشز مرده،گريه مي كردمانندجگرسوخته.

آثار حزن ومحنت درآثارخقجويش ظاهروهويداواشك ازديده هاي حق بيش جاري بود،مي گفت ((اي سيد!غيبت تو خواب مرا برده است واستراحت  مرازايل گردانيده است وسرورراازدل من ربوده است.

اي سيدمن غيبت تومعصيت مرادائم گردانيده ومحن ونوايب رابرمن پيايي گردانيده وآب ديده مراجاري كردوناله وفغان وحزن راازسينه من بيرون آوردوبلاهارا برمن متصل گردانيد.

سديرگفت:چون حضرت رادرآذن حالت مشاهده كرديم،عقلهاي ما پروازكردوواله وحيران شديم.دلهاي ما ازآن جزع نزديك بود كه پاره گرددوگمان كرديم كه آن حضرتع رازهرداده اند.يا آنكه بلييه عظيمي ازبلاهاي دهربراوحادث شده استپس عرض كردم كه((اي فرزندبهترين خلق خدا هرگز چشم توراگريان نگرداند.چه حادثه اي توراگريان گردانيده است؟وچه حالتي روي داده است كه چنين ماتمي گرفتي؟

پس حضرت ازشدت غصه وگريه آه سوزناك ازدل غمناك بركشيدوفرمود((من درصبح اين روز،نظردركتاب جفرنمودم وآن كتابي است مشتمل برعلم مناياوبلاياودرآنجامذكوراست،بلاهايي كه برماميرسدودرآنجاعلم گذشته وآينده هست تاروزقيامت وخداآن علم رامخصوص محمد(ص)وائمه بعدازاوگردانيده است.

نگاه كردم درآنجاولادت صاحب الامروغيبت آن حضرت وطول غيبت درازي عمراوراوابتلاي مومنان رادرزمان غيبت وبسيارشدن شك وشبهه دردل مردم،ازجهت طول غيبت اوومرتدشدن اكثرمردم دردين خودوبيرون كردن ريسمان اسلام ازگردن خودكه حق تعا لي درگردن بندگان خودقرارداده است.پس رقت مرا دست داده است وحزن برمن غالب شده است.

وازبراي اين مقام همين خبرشريف كافي است .زيراتحييروتفرق وابتلاي شيعه درايام غيبت وتولدشكوك وشبهات درقلوب ايشان سبب شودازبراي گريستن،حضرت امام صادق(ع)سالها پيش ازوقوع آن وبردن خواب ازچشم هاي مباركش،پس مومن مبتلاي به آن حادثه عظيمه غرق شده درآن گرداب بي كرانه تاريك مواج،سزاوارتراست به گريه وزاري وناله وبي قراري وحزن واندوه دائمي وتضرع به سوي حضرت باري حل وعلا

5)فلسفه غيبت چيست؟

عبدالله بن فضل هاشمي مي گويدامام صادق(ع)فرمودند:حضرت صاحب الامرناچارغيبتي خواهدداشت،بطوري كه گمراهان درشك واقع مي شوند عرض كردم چرا؟فرمودمآذون نيستم علتش رابيان كنم.گفتم حكمتش چيست؟فرمودهمان حكمتي كه درغيبت حجت هاي گذشته وجودداشت،درغيبت آن جناب نيزوجوددارد.اماحكمتش ظاهرنمي شودمگربعدازظهوراو،چنانچه حكمت سوراخ كردن كشتي وكشتن جوان واصلاح ديواربدست خضر(ع)براي

موسي(ع)آشكارنشدجزهنگامي كه مي خواستندازهم جداشوند.اي پسرفضل!موضوع غيبت سري است ازاسرارخدا

وغيبتي است ازغيوب الهي.چون خداراحكيم مي دانيم بايداعتراف كنيم كه كارهايش ازروي حكمت صادرمي شود،گرچه تفصيلش براي مامجهول باشد.                                                     بحارالانوارجلد52ص91

ولي آقاي دكترهوشياراين حديث رادركتاب دادگسترجهان اين گونه عرض يابي كرده است كه درغيبت سه حكمت است:

                                                                                                                                       اول:امتحان وآزمايش است.گروهي كه ايمان محكمي ندارندباطنشان ظاهرشودوكساني كه ايمان دراعماق دلشان ريشه كرده است بواسطه انتظارفرج وصبربرشدائدوايمان غيبيت ارزششان معلوم شودوبه درجاتي ازثواب نائل گردند.

حضرت امام موسي(ع)فرمود:هنگامي كه پنجمين فرزندامام هفتم غائب شد،مواظب دين خودباشيد،مبادا كسي                                         شما را

ازدين خارج كند.اي پسرك من!براي صاحب الامرناچارغيبتي خواهدبود،بطوري كه گروهي ازمومنين ازعقيده بر        مي گردند.خدابوسيله غيبت بندگانش راامتحان مي كند                                        بحارالانوارجلد52ص113

دوم:بوسيله غيبت ازبيعت نمودن باستمگران محفوظ مي ماند.

حسن بن فضال مي گويد:علي بن موسي الرضا(ع)فرمود:گويا شيعيانم رامي بينم كه هنگام مرگ سومين فرزندم امام

حسن عسكري(ع)درجستجوي امام خودهمه جا رامي گردنداما اورانمي يابند.عرض كردم چرا يبن رسول لله؟فرمود:براي اينكه امامشان غائب مي شودعرض كردم چراغائب مي شود؟فرمودبراي اينكه وقتي با شمشيرقيام نمودبيعت احدي درگردنش نباشد                                                               بحارالانوارجلد51ص152

سوم: بوسيله غيبت ازخطرقتل نجات مي يابد.

زراره مي گويد:حضرت صادق(ع)فرمود:قائم بايد غائب شود،عرض كردم!چرا؟فرمود:ازكشته شدن مي ترسد،وبادست به شكم خوداشاره كرد                                                           اثبات الهداه جلد6ص437

 

 

نظر
© Copy

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه دهم شهریور ۱۳۹۰ توسط نراقی 313 رضی حمید